dilluns, 11 de juny del 2012

L'Hospitalet vol una educació pública catalana de qualitat

 


MANIFEST

EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS.
PROU RETALLADES A L’ESTAT DEL BENESTAR
L’HOSPITALET VOL UNA EDUCACIÓ PÚBLICA CATALANA DE
QUALITAT.

Nosaltres, ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i membres de la seva comunitat
educativa: nens, nenes, nois, noies, mestres, educadors, educadores, mares,
pares, veïns i veïnes. Nosaltres que sabem que la ciutat de L’Hospitalet està
formada principalment per ciutadans i ciutadanes de classe treballadora i que avui
moltes famílies viuen situacions molt complicades a causa de l’atur, dels
desnonaments i de les retallades dels serveis públics. Nosaltres que creiem que és
injust i que és contrari a la Constitució Espanyola i a l’Estatut de Catalunya el fet
que els nostres infants i joves perdin l’oportunitat de gaudir d’una educació de
qualitat que els ajudi a formar part activa de la nostra societat. Nosaltres que
sabem que l’Educació és el principal instrument per aconseguir una societat
equitativa, amb cohesió social i igualtat d’oportunitats per a tothom. Nosaltres que
som conscients que com a conseqüència de les lluites veïnals i de la comunitat
educativa hem aconseguit que l’educació dels nostres centres públics assoleixi
altes quotes de qualitat i de prestigi. Nosaltres que observem i vivim amb
preocupació el desmantellament del sistema públic d’ensenyament del nostre país i
de la nostra ciutat, exigim al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat i als seus
Departaments d’Ensenyament que:
1. Aturin totes les retallades de recursos econòmics, de personal docent, de
personal d’administració i serveis i d’inversió en infraestructures a l’Educació
Pública de la nostra ciutat.
2. Assegurin una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres
públics educatius i fomentin la participació i la corresponsabilitat de la
Comunitat Educativa i de les administracions locals, arribant a acords abans de
prendre i desplegar qualsevol mesura.
3. Dotin els centres públics amb les noves infraestructures i obres imprescindibles
ja compromeses per tal de poder desenvolupar una tasca educativa de qualitat,
i aprovi les partides pressupostàries necessàries perquè aquests centres facin
front amb garanties a les seves despeses de funcionament i a les beques de
menjador escolar.
4. No augmentin la ràtio docents/alumnes per evitar la massificació a les aules i fer
possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l‘alumnat.
Evitin l’augment de l’horari lectiu del professorat que comportarà la disminució
de les plantilles dels nostres centres educatius.
5. Assegurin una educació inclusiva i no segregadora amb tots els recursos
necessaris, especialment amb el manteniment del finançament dels plans
educatius d’entorn i la creació de les unitats de suport a l’educació especial i
de aules d’acollida necessàries a la ciutat.
6. Mantinguin la partida econòmica a l’Oficina Municipal d’escolarització com a
eina eficaç per a impulsar polítiques de reequilibri dels alumnes amb
necessitats educatives específiques a tots els centres educatius de la ciutat.
7. Mantinguin el finançament compromès amb els municipis per a la creació i el
manteniment d’una xarxa d’escoles bressols municipals que possibiliti la
creació de places gratuïtes suficients en els centres de gestió pública
d’educació infantil de primer cicle (0-3). Que el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya convoqui les beques d’escolaritat pels alumnes de
les escoles bressols pel curs 2011/12 que és a punt de finalitzar.
8. Ampliïn l’oferta pública de la Formació Professional, els Programes de
Qualificació Professional Inicial, la Formació de Persones Adultes i el
Batxillerat. Que els estudis de Formació Professional dels centres públics no
pateixin la creació de les noves taxes anunciades.
9. Defensin la Universitat Pública gratuïta i de qualitat, i hi garanteixi l’accés a tota
la societat, independentment de les condicions socioeconòmiques, evitant
l’augment anunciat de taxes del 65%.
10. Augmentin la inversió en educació pública al nostre país fins al 6% del PIB, tal
com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els
recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives
reals del seu entorn.
Perquè som davant d’un atac sense precedents dels governs de CiU i PP en
contra de l’Educació, en contra de les condicions de treball del professorat i del
dret a l’ensenyament públic i de qualitat que tenen tots els nostres infants i joves,
exigim una Educació Pública i de Qualitat.
L’Educació no es toca ! Prou retallades en els serveis públics ! A l’Hospitalet volem
mantenir una educació pública de qualitat !
Primeres entitats signants:
Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet (FAVLH), Federació
d’Associacions de Pares de Catalunya (FAPAC), CCOO, UGT, USTECSTES,
CGT, Associació d’Estudiants de l’Hospitalet (AELH), Ampes de
l’Hospitalet, Casalet, Rella, Consell de l’Esplai de l’Hospitalet, Centre
d’Estudis de l’Hospitalet, Fundació Akwaba, PSC, ICV, EUiA i ERC.